Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WADOMA W.MAŁKOWIAK, W.BODZIONY spółka komandytowa, ul. Podrzecze 229, 33-386 Podegrodzie.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wadoma.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie:- niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi przez dokonanie zamówienia (w szczególności w celu sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość);- wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  6. Pani/Pana dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży towar, w celu wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie wykonaniem usługi,
  10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.